top of page

voorwaarden

Onderaan vind je de algemene verhuurvoorwaarden, maar de belangrijkste punten zet ik eerst even op een rijtje:

 1. Er is geen printer inbegrepen in de huurprijs van de photo booths. Je kan echter wel onze “Instaboothy” printer optioneel huren.
  De aparte foto's en de collages/strips worden sowieso digitaal op de harde schijf van de ingebouwde computer/laptop opgeslagen, alsook op een usb stick. Daarna kan je zelf beslissen wat je met deze digitale foto's doet; voor jezelf houden, persoonlijk delen of via een social media kanaal.
  Indien je optioneel onze printer huurt, dan heb je de keuze in de volgende afdrukopties:
  1. Fotostrips van 5x15cm bestaande uit 3 foto’s. Deze worden dubbel afgedrukt na iedere ‘shoot’.
  2. Fotocollage van 10x15cm bestaande uit 4 foto’s. Deze wordt enkel afgedrukt na iedere ‘shoot’. 
  3. Naar eigen wens, mogelijkheden worden besproken.

 2. Er is standaard geen taxi service inbegrepen in de huurprijs. De booths en toebehoren worden zelf afgehaald en teruggebracht in dezelfde staat, mits anders overeengekomen. De datums van afhaling en inlevering worden duidelijk vastgelegd. De booths zijn makkelijk zelf (de)monteerbaar en startklaar. Dit wordt uitgebreid uitgelegd bij afhaling. De goederen worden vervoerd in een wagen of (kleine) bestelwagen, niet op een aanhangwagen om schade tijdens transport te vermijden.

 3. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, al dan niet moedwillig toegebracht.

 4. Het openstaande bedrag moet 30 dagen voor de afgesproken verhuurdag in bezit van de verhuurder zijn. Voor last minute boekingen geldt deze regel niet.
  Bij niet-betaling van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst éénzijdig op te zeggen.

 5. Bij inlevering van de gehuurde goederen zal de verhuurder een usb stick met de digitale foto’s aan de huurder overhandigen. Daarna krijgt de huurder de keuze; alle originele foto’s direct verwijderen of deze nog twee weken in bewaring laten bij de verhuurder waarna de verhuurder deze definitief verwijdert.
  BoothyVision zal deze foto’s niet bekijken, noch publiceren op media (gedrukt of social).
  Publicatie van foto’s, genomen door de photo booths gehuurd bij BoothyVision, gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. BoothyVison kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een geschil met een persoon die afgebeeld staat op één van de foto’s.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN PHOTO BOOTH EN TOEBEHOREN

Algemeen

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door BoothyVision aangegane overeenkomsten.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Ter beschikking stellen en inleveren van het materiaal

Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens de huurder het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal.

De huurder dient het gehuurde goed bij in ontvangst name grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen.

 

De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed in onze vestiging.

De verhuring geldt voor één dag.

De normale verhuur verloopt als volgt:

De huurder kan zijn gehuurde goederen komen afhalen ten vroegste één dag voor zijn/haar eendaags evenement en moet deze terugbrengen daags na het evenement. Afwijkingen in huurtijd en datum afhalen/terugbrengen zijn toegestaan mits onderlinge toestemming en vermeld op de verhuurovereenkomst.

 

De huurder is verplicht het materiaal op een door de verhuurder aan te geven plaats in te leveren in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

 

Schade / Diefstal / Verlies

Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico.

 

Schade aan het gehuurde materieel moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder doch uiterlijk binnen de 24 u. Schade aan het gehuurde goed veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, wordt na herstelling aangerekend of afgehouden van de waarborg.

 

Bij diefstal van het gehuurde goed dient hier onmiddellijk aangifte te worden gedaan aan de verhuurder en een aangifte bij een politiekantoor. De huurder is verplicht een kopie van het PV te overhandigen aan de verhuurder.
Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een PV te laten opstellen, dan worden de herstelkosten bij deelschade of nieuwwaarde van het gehuurde goed integraal doorgerekend aan de huurder.

 

Indien het materiaal verloren gaat, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de huurder ontstaat.

De huurder dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het verloren gaan van het materiaal.

De periode tot wanneer de huurder de schade dient te vergoeden, loopt tot het moment dat de verhuurder de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft.

 

Ingebrekestelling

Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert, is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit te krijgen.

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het gehuurde materiaal.

 

Aansprakelijkheid

De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden al dan niet moedwillig toegebracht.

 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van toestellen tijdens de verhuurperiode.

De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet en grove schuld door de verhuurder.

 

Verzekering

De huurder is verplicht om voor zijn aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan het gehuurde materiaal wegens verlies, diefstal of door welke oorzaak dan ook, een verzekering te sluiten en deze gedurende de overeengekomen huurperiode te handhaven. Dit geldt ook voor eventuele schade aan derden berokkend tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.

 

BoothyVision beschikt over een B.A. Uitbating. Deze dekt alle schade veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de verhuurde zaak.

 

Transport

De gehuurde goederen worden door de huurder zelf afgehaald en teruggebracht, mits anders overeengekomen.
Dit moet op zulke manier gebeuren dat de goederen niet beschadigd worden.

Liefst worden de goederen vervoerd in een wagen of kleine bestelwagen; geen aanhangwagen, noch open, noch gesloten.

 

Onderverhuur

De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De huurder mag het gehuurde nooit ter zekerheidsstelling bezwaren.

 

Huurprijs & Waarborg

Hier te raadplegen

Betaling

Bij het afsluiten van een verhuurcontract zal aan de huurder een voorschot van €50 worden aangerekend.

Het openstaande bedrag moet 30 dagen voor de afgesproken verhuurdag in bezit van de verhuurder zijn (voor last minute boekingen geldt deze regel niet).

Bij niet-betaling van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst éénzijdig op te zeggen.

 

Onze facturen zijn betaalbaar te Tielt-Winge, contant of via overschrijving, zonder enige aftrek van korting, tenzij andere betalingscondities overeengekomen zijn en uitdrukkelijk op onze facturen vermeld staan.

 

Klachten betreffende de factuur dienen uiterlijk binnen de acht dagen aan de verhuurder te worden medegedeeld hetzij per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging.

Bij annulatie zijn de volgende richtlijnen van kracht:

 • Tot 30 dagen voor de overeengekomen datum van afhaling is de annulatie kosteloos.
  Het voorschot en/of rest huurprijs en/of waarborg worden dan binnen 14 dagen terug overgemaakt aan de huurder.

 • Tot 15 dagen voor de overeengekomen datum van afhaling verliest de huurder zijn voorschot.
  De huurprijs en de waarborg worden dan binnen 14 dagen terug overgemaakt aan de huurder.

 • Binnen de 14 dagen voor de overeengekomen datum van afhaling is de huurder de totale huurprijs de waarborg verschuldigd aan de verhuurder.
  Enkel de waarborg wordt binnen 14 dagen terug overgemaakt aan de huurder.

 

Privacy verklaring
Gegevens

 • BoothyVision respecteert de Europese Privacywetgeving (General Data Protection Regulation of GDPR). 

 • Persoonsgegevens worden enkel verzameld en/of verwerkt in functie van het optimaal verloop van het verhuurproces bij BoothyVision.

 • De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de zaakvoerder Kevin Van de Gaer. Hij kan gecontacteerd worden via boothyvision@gmail.com.

 • In functie van het verhuurproces bij BoothyVison, worden volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, naam, bedrijf (optioneel), adres- en/of facturatiegegevens, telefoon/gsm, e-mail.

 • BoothyVison zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.

 • De klant kan zijn persoonsgegevens steeds opvragen, verbeteren of laten verwijderen, via eenvoudig verzoek naar boothyvision@gmail.com.

 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd (via de instellingen van uw browser, helpfunctie).
   

Foto’s

 • Bij inlevering van de gehuurde goederen zal de verhuurder een usb stick met de digitale foto’s aan de huurder overhandigen. Daarna krijgt de huurder de keuze; alle originele foto’s direct verwijderen of deze nog twee weken in bewaring laten bij de verhuurder waarna de verhuurder deze definitief verwijdert.

 • BoothyVision zal deze foto’s niet bekijken, noch publiceren op media (gedrukt of social).

 • Publicatie van foto’s, genomen door de photo booths gehuurd bij BoothyVision, gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. BoothyVison kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een geschil met een persoon die afgebeeld is op één van de foto’s.

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven worden overgemaakt.

De voertaal is Nederlands.

bottom of page